<link rel="openid.server" href="https://www.blogger.com/openid-server.g" /> <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head><body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\0755643952822516065992\46blogName\75GUBAHAN+HANTARAN\46publishMode\75PUBLISH_MODE_BLOGSPOT\46navbarType\75BLUE\46layoutType\75CLASSIC\46searchRoot\75//aimyhantaran.blogspot.com/search\46blogLocale\75en\46v\0752\46homepageUrl\75http://aimyhantaran.blogspot.com/\46vt\75-1335513610539450053', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
**Hantaran** AIMY.AFLAH.INSPIRATION
~ Kami di AIMY.AFLAH.INSPIRATION : bersedia memberikan perkhidmatan mengubah hantaran sempena majlis keraian anda samada MAJLIS PERTUNANGAN atau MAJLIS PERKAHWINAN..

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN :

~ TEMPAHAN HANTARAN SET LENGKAP : GUBAHAN + SEWA DULANG + SEWA KAIN ALAS
~ TEMPAHAN GUBAHAN HANTARAN : GUBAHAN POTPOURRI / COKLAT / GUGUSAN ANGGUR / BEKAS CINCIN
~ TEMPAHAN FAVOUR (BUAH TANGAN) : CHOCOLATE BOUQUET / PARTY FAVOUR / CORPORATE FAVOUR

LAIN-LAIN PERKHIDMATAN :-
~ CORPORATE HAMPER BAGI MAJLIS & PERAYAAN
~ MAKEUP UNTUK PERTUNANGAN & DINNER
~ TEMPAHAN KUIH
~ HAMPER PERAYAAN

HUBUNGI KAMI UNTUK MAKLUMAT LANJUT:
*SALWA... ~emai: aimy.inspiration@gmail.com
*Alamat kami: No.6 Jalan Pandan Indah 10, Taman Pandan Indah, 55100 Kuala Lumpur.
*No.Telefon : 03-9274 6284 (selepas 8.00mlm).